title
 

 

VISIO  |  ARVOT  |  PROFIILI  TOIMINTA-AJATUS  | TAMPEREEN KORKEAKOULUYHTEISÖ | KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT  |  PAINOALAT  |

 

Strategia


Visio 2020 

TAMK – parasta ammatillista korkeakoulutusta Suomesta maailmalle.


Arvot

• yhteisöllisyys

• yksilön ja erilaisuuden kunnioittaminen

• kestävä kehitys

• osaamisen ja yrittämisen arvostaminen


Profiili 

TAMK profiloituu monialaisena ja kansainvälisenä ammattikorkeakouluna, joka keskittyy toiminnoissaan terveyden ja hyvinvoinnin, talouden ja tekniikan sekä oppimisen ja luovuuden edistämiseen.

 

Toiminta-ajatus

 

Teemme työtä opiskelijoiden ja työelämän parhaaksi. Työelämäkorkeakouluna varmistamme opiskelijoillemme parhaat oppimismahdollisuudet ja osallistumme alueen työelämää kehittävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan.

Työelämän tarpeet ja opiskelijoiden palaute ohjaavat koulutuksen kehittämistä

TAMK oli viime vuonna edelleen yksi Suomen suosituimmista ammattikorkeakouluista. Yhteishakujen vetovoimatilastossa sijoituimme kärkikaksikkoon. Opiskelijoihin vetoaa erityisesti TAMKin maine työelämän arvostama korkeakouluna ja Tampere opiskelijaystävällisenä kaupunkina.

Olemme määrätietoisesti kiinnittäneet huomiota opiskelijakokemukseen ja monipuolisiin oppimismahdollisuuksiin. Viime vuonna tutkimme erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kokemuksia ja niitä tekijöitä, jotka edistävät tai estävät opiskelijan kiinnittymistä opintoihinsa.

Oppimismahdollisuuksien kehittämistä tukee opiskelijapalautteiden analyysi. Olemme uudistaneet palautekäytäntöjä, ja kolmessa tutkintokoulutuksessa teimme opintonsa keskeyttäneille laajan haastattelututkimuksen. Tutkitun tiedon perusteella olemme päätyneet tukemaan opiskelijoiden valmistumista muun muassa tehostamalla ohjausta. Vuoden 2018 tuloksissa tämä näkyy ennätyksellisenä tutkintojen valmistumismääränä.

TAMKin ensimmäinen Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) toteuttama akkreditointi tuotti Energy Engineering -ohjelmalle EUR-ACE-laatuleiman. Uusia avauksia koulutuksessa oli Software Engineering koulutus, joka oli vastaus osin Tampereen Kauppakamarin ICT-valiokunnan esille nostamiin osaamistarpeisiin ja toisaalta maksullisen tutkintokoulutuksen tavoitteelliseen laajentamiseen. Syksyllä 2018 koulutuksessa aloitti ryhmä opiskelijoita Bangladeshistä.

TAMKin kasvavasta vaikuttavuudesta työelämään kertoo se, että TKI-toimintamme ulkoisen rahoituksen osuus kasvoi 14 prosenttia ja maksullinen palvelutoiminta 24 prosenttia. Suurempi volyymi antaa opiskelijoille enemmän mahdollisuuksia olla mukana työelämälähtöisissä oppimistilanteissa. Opetushenkilöstölle puolestaan työelämäyhteistyö takaa ajantasaisen osaamisen ja sovellusesimerkkejä hyödynnettäväksi koulutuksessa – opiskelijoiden, eri alojen tulevaisuuden tekijöiden hyväksi.

 

 

Tampereen korkeakouluyhteisö

Vastaamme tulevaisuuden osaamistarpeisiin

Tampereen uusi korkeakouluyhteisö aloitti toimintansa vuoden 2019 alussa. Yhteisön monialaisuus, suuruus ja vaikuttavuus tekevät siitä Suomen ja Euroopan mittakaavassa merkittävän osaamiskeskittymän. Korkeakouluyhteisöllä on kaikki edellytykset tarjota menestyksen avaimet sekä opiskelijoille että työelämälle viemällä uudistuksia eteenpäin.

Yhdessä Tampereen yliopiston kanssa löydämme vahvoja osaamiskärkiä, joissa korkeakoulujemme erilaiset profiilit ja painotukset kohtaavat ja avaavat mahdollisuuksia tämänhetkisten ja tulevien ongelmien ja osaamistarpeiden ratkaisemiseksi. Yhdessä laatimamme koulutusstrategian toimeenpano jatkuu, uudistamme koulutusta ja kehitämme uusia yhteistyön muotoja.

TAMKin rooli soveltavan tutkimus- ja kehitystoiminnan osaajana sekä innovaatio- ja yrittäjyyskyvykkyyksien kehittäjänä linkittää Tampereen yliopiston tieteellistä tutkimusta käytäntöön. Yhteistyö TKI-toiminnassa näkyy jo monilla aloilla niin yhteisissä hankkeissa kuin verkostoyhteistyössä. Yhteiset tavoitteet on kirjattu korkeakouluyhteisön tutkimusstrategiaan.

Tampereen korkeakouluyhteisön tiivistämisestä tehty sopimus on pohja ydintoiminnan ja palveluiden yhteistoiminnan laajentamiselle TAMKin ja Tampereen yliopiston kesken vuosien 2019–2020 aikana.

 

Kriittiset menestystekijät

 

Tulevaisuuden osaaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen

•  Olemme Suomen johtava monimuotoisia oppimisympäristöjä ja joustavia oppimismahdollisuuksia luova korkeakoulu

• Kehitämme oppimisen ja opiskeluprosessin tehokkuutta ja laatua (opiskelijakokemus)

• Luomme uutta osaamista, uusia toimintatapoja ja -kulttuuria digitalisoituvaan toimintaympäristöön

• Integroimme TKI-toimintamme oppimiseen ja opetukseen

• Opetussuunnitelmamme ennakoivat ja uudistavat työelämää

• Kehitämme jatkuvasti henkilöstömme osaamista

• Kehitämme toimintamme vaikuttavuutta ja tehokkuutta osana uudistuvaa tamperelaista korkeakouluyhteisöä

 

Tulevaisuuden osaamisen kehittämiseksi TAMK uudistaa opetussuunnitelmiaan tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa. Vuoden 2018 aikana kaikissa koulutuksissa analysoitiin työelämän muuttuvat osaamistarpeet, jotka on tärkeä ottaa huomioon opetuksessa. Tähän työhön osallistui yli 200 työelämän asiantuntijaa eri alojen koulutusten neuvottelukunnissa.

Opetussuunnitelmia uudistettaessa on jokaisella koulutusalalla tunnistettu korkeakouluyhteisössä yhteisiä opintoja, mutta samalla on kehitetty erityisesti monialaisesti toteutettavia opintoja. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla luotiin yhdessä Tampereen yliopiston kanssa noin 100 opintopisteen tarjonta, jolla vastataan muuttuvan sote-alan osaamistarpeisiin. Rakennustekniikassa saatiin valmiiksi TAMKin ja yliopiston yhteistyössä laatimat opetussuunnitelmat, joissa yhteistä osaamista tunnistettiin noin 80 opintopisteen verran. Edelleen, ristiinopiskelun kautta opiskelijoilla on ollut mahdollisuus ottaa opintoja myös toisen korkeakoulun tarjonnasta.

Monimuotoisten opiskelumahdollisuuksien ja digitaalisten oppimismahdollisuuksien tueksi TAMKissa käynnistyi opettajien pedagogisen osaamisen kehittämisohjelma. Yksiköittäin on tunnistettu pedagogisia kehittämistarpeita ja haettu niihin täsmäratkaisuja. Keskeisiä elementtejä kehittämisessä ovat olleet mm. digimentorointi ja opettajille suunnattu digipedagogiikkaa tukeva valmennus.

Olemme panostaneet henkilöstön pedagogisiin taitoihin myös työssäoppimisen ja osaamisen jakamisen kautta. Henkilöstön osaamista vahvistettiin vuoden 2018 aikana onnistuneilla rekrytoinneilla. Näiden avulla olemme saaneet TAMKiin lisää yrityselämästä tulevia osaajia vahvistamaan mm. TKI- ja projektiosaamista.

Toimintakulttuurimme kehittyy merkittävästi ja systemaattisesti, kun henkilöstö työskentelee koulutustehtävän rinnalla hanketoiminnassa sekä myytävän koulutuksen ja palveluiden tehtävissä. Henkilöstö on osoittanut taitonsa ja halunsa myös kansainvälisen koulutuksen toteuttamiseen esimerkiksi Kiinassa, Brasiliassa ja Portugalissa.

Vuonna 2018 käynnistyi laaja opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama oppimisanalytiikkahanke, joka osaltaan toteuttaa TAMKin ja korkeakouluyhteisön digistrategiaa. Siinä mm. pilotoidaan ja kehitetään ammattikorkeakouluissa käytettävää digitaalista oppimisanalytiikkaa.

 

 

Aktiivinen rahoituspohjan vahvistaminen 

• Suuntaamme TKI- ja palvelutoimintaamme asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja samalla laajennamme rahoituspohjaamme niin, että strategiakauden lopussa ulkopuolelta hankittua rahoitusta on vähintään 20 %

• TKI-toimijana olemme haluttu yhteistyökumppani

 

Vaikka valtionrahoitus pieneni, kasvatimme ulkoisen rahoituksen osuutta 12 prosentilla. Tämä mahdollistaa henkilöresurssien ja osaamisen tason säilyttämisen TAMKissa. Koulutusviennin reipas kasvu antoi yhä useammalle opettajalle tilaisuuden osallistua aktiivisesti kansainväliseen toimintaan.

Myytävien palveluiden ja koulutusviennin kasvu oli tuloksekasta ja saavutti reilun neljän miljoonan euron myynnin. Myytyihin koulutuksiin osallistui vuoden 2018 aikana lähes 2300 henkilöä. Kansainvälisen myynnin painopisteet olivat Kiinassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Egyptissä. Yksittäisten tutkinto-opiskelijoiden maksamien lukuvuosimaksujen toteuma ei saavuttanut tavoitetta, ja viisuminsaantivaikeudet estivät opiskelijoiden tulon joistakin maista.

 

Kansainvälisyys toimintaan sisäänrakennettuna

• Laajennamme koulutusvientiä ja syvennämme toimintaamme kansainvälisissä verkostoissa

• Lisäämme englanninkielistä koulutusta, vahvistamme koulutuksemme kansainvälistymistä ja kansainvälistä TKI-toimintaamme

• Vahvistamme henkilöstömme kansainvälisyysosaamista

 

Tampereen korkeakouluyhteisön ensimmäinen yhteinen Tampere Summer School järjestettiin elokuussa 2018. Kesäkursseja toteutui yhteensä 31, ja niihin osallistui 377 opiskelijaa. Kesäkoulu oli kansainvälisesti erittäin houkutteleva, sillä opiskelijoiden joukossa oli 63 eri kansalaisuutta.

TAMK näyttäytyy nyt kiinnostavana kohteena kansainvälisesti myös opettajien ja asiantuntijoiden näkökulmasta. Ulkomailta saapuneita opettajia ja asiantuntijoita oli TAMKissa vuonna 2018 yhteensä 455, ja kasvua edelliseen vuoteen oli 17 prosenttia.

Koulutusviennin tiimiä on vahvistettu sekä Afrikan ja Lähi-Idän markkinoita että Kiinan markkinoita varten. Koulutusviennin kaksi merkittävintä avausta vuonna 2018 olivat kaksoistutkinto kiinalaisen partnerin Qilu Universityn kanssa Bioproduct and Process Engineering -koulutuksessa ja International Business -koulutussopimus Egyptin Alexandriaan.

Olemme viime vuosina tiivistäneet yhteistyötä kolmen strategisen korkeakoulukumppanin kanssa, jotka ovat hollantilainen Hanzehogeschool Groningen, saksalainen Hochschule München ja uutena hollantilainen de Haagse Hogeschool. Loppuvuodesta 2018 uusimme TAMKin ja Münchenin ammattikorkeakoulun välisen strategisen kumppanuussopimuksen viideksi vuodeksi. Siinä tavoitteena on entistä laajempi yhteistyö niin koulutuksen kuin tutkimus- ja kehittämistyön alueella.

 

 

Painoalat vaikuttavat yhdessä

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

Älykkäät koneet ja laitteet.

 

Menestyvät painoalat osaamisen keihäänkärkinä

Osaamisen kärjet nousevat valitsemiltamme viideltä painoalalta, joilla on tiivis yhteistyö alan työelämän kanssa.

 

Energiatehokas ja terveellinen rakennettu ympäristö


raksa
Olemme onnistuneet tavoitteessamme monipuolistaa hankerahoituspohjaa. Saimme mm. Business Finlandin rahoituksen suomalais-saksalaiseen joint call -projektiin Münchenin ammattikorkeakoulun kanssa, aiheena on rakennusten energiatehokkuus ja energiavarastot.

Painoalan tutkimusryhmien toiminta käynnistyi vuoden 2018 aikana, ja hankevalmistelussa päästiin hyvään yhteistyöhön Tampereen yliopiston ja Tampereen kaupungin kanssa. Merkittävää on nykyisin myös hankevalmistelu TAMKin eri painoalojen kesken sekä VTT:n kanssa.

Ympäristöteknologian alalla käynnistyi PIHI-Pirkanmaan vähähiiliset kalvoratkaisut -projekti yritysten, VTT:n, TAMKin ja Ekokumppaneiden yhteistyönä. Käynnissä on myös ravinteiden talteenottoa ja hyötykäyttöä kehittävä hanke sekä jätteistä, tähteistä ja sivuvirroista luomukelpoista kierrätyslannoitetta tuottavat kasvihuone- ja puutarhaviljelyn hanke.

Lähitulevaisuudessa panostamme mm. Smart City Lab -yhteistyön kehittämiseen Tampereen kaupungin, Business Tampereen ja Tampereen yliopiston kanssa. Kansainvälinen hanketoimintamme painottuu Eurooppaan, mm. Viroon, Saksaan ja Hollantiin unohtamatta IVY-maita. Lisäksi aiomme osallistua Tampereen yliopiston kanssa yhdessä tulevan EU:n puiteohjelman valmisteluun.

Kehittyvä pedagoginen osaaminen

 

ped

Painoalalla oli vuoden 2018 aikana käynnissä yli 50 tutkimus- ja kehittämishanketta, mikä osaltaan kuvastaa TAMKin ammatillisen opettajankoulutuksen mutta samalla koko TAMKin vahvuutta valtakunnallisena pedagogisena osaajana ja kehittämistoimijana. Saimme aikaan kahdeksan uutta hankeideaa ja 11 julkaisua.

Vahvistimme yhteistyötämme opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja muiden koulutuksen kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Osallistuimme valtakunnalliseen opettajankoulutuksen kehittämisohjelmaan (OPEKE) ja Parasta osaamista -verkostohankkeeseen, jonka tavoitteena on ammatillisen toisen asteen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen. Näiden hankkeiden puitteissa on tehty tiivistä kehittämisyhteistyötä TAMKin sisäisesti mutta myös opettajakorkeakoulujen ja ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa.

Yhteistyö asiantuntijaverkostoissa ja hankkeissa ulottui myös Eurooppaan, missä näkyvyytemme pedagogisena kehittäjänä lisääntyi, mm. Erasmus+-hankkeiden kautta. Painoalan tutkimusryhmätoiminta jatkuu edistäen tutkimusteemoja Korkeakoulupedagogiikka, Ammatillisen toisen asteen pedagogiikka, Oppimisanalytiikka ja Opiskelukokemus. Tavoitteena lähitulevaisuudessa on pohtia mahdollisia tutkimusteemojen päivitystarpeita sekä päästä mukaan pohjoismaisiin tutkimusverkostoihin.

Syksyn 2018 ESR-hakua varten painoalan tutkimusryhmät kokoontuivat yhteen ideoimaan uusia hankkeita. Tilaisuus oli hyvin tuottoisa, ja siitä syntyi monta uutta avausta, joista kuulemme vielä. Vuoden mittaan TAMKJournaliin  ja blogeihin kirjoitetut julkaisut ovat tuoneet painoalalle näkyvyyttä.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudet toimintamallit

 

kasvi

Painoalan TKI-toiminnan näkyvyys ja vaikuttavuus lisääntyivät. Käynnistimme kuusi eri tutkimusryhmää vahvoilla osaamisalueilla, jotka ovat: Ikääntyminen ja kotiin vietävät palvelut, Sote-alan digitalisaatio ja hyvinvointialan liiketoimintamahdollisuudet, Muuttuva osaaminen muuttuvissa sote- palveluissa, Työhyvinvointi ja tuottavuus, kulttuurihyvinvointi sekä Eriytyvä yhteiskunta.

Painoalan tutkimusryhmien kautta lisäsimme toiminnan volyymia ja kannustimme opettajia yhä kattavammin TKI-työhön sekä synnyttämään uusia monialaisia hankkeita. Jätimme vuoden aikana yli 20 rahoitushakemusta, joista moni on johtanut myönteiseen rahoituspäätökseen. Menestyimme erityisesti monialaisten, usein valtakunnallisten ja budjetiltaan isompien hankkeiden synnyttämisessä ja kotiuttamisessa TAMKille. Tällaisina mainittakoon 6Aika EAKR HIPPA – hyvinvointia ja parempaa palveluasumisesta digitalisaation avulla, Virtuaalinen elämyslääke – luovaa osaamista sote-alalle.

Valtakunnallista, sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Etänä Enemmän – sote-työ uudistuu -hanketta voidaan pitää sisällöllisesti painoalan lippulaivana. MESH – Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena -hanke puolestaan oli uusi avaus kansainvälisestä ESR-hankerahoituksesta. Pirkanmaalla on laajassa yhteisvalmistelussa hankkeita alueellisen kehityshyvinvointikeskuksen ympärillä.

Marraskuussa 2018 painoalasta jätettiin strateginen PROFI-hakemus TAMKin TKI-toiminnnan profiloitumisen tukemiseen. Esityksemme, The Development and implementation of well-being data roadmap, sai OKM:n strategiarahoituksen. Hanke keskittyy genomidataan ja sen osaamisen vahvistamiseen sote-alan henkilöstön keskuudessa. Myös TAMKin oma investointipäätös käynnistää uuden hankkeen: Sote Virtual Lab and Industry Virtual Lab -hanke yhdistää innovaattorit Älykkäät koneet -painoalan kanssa.

Yrittäjyys ja uusi liiketoiminta

 

proakatemia

Vuonna 2018 vahvistimme Tampereen korkeakoulukampuksilla toimivien Y-kampusten yhteistä toimintaa sekä edistimme alueen yrittäjyys- ja innovaatiotoimintaa järjestämällä innovointitapahtumia ja osallistumalla monialaisiin hankkeisiin.

Olemme olleet aktiivisena toimijana Tampereen startup-ekosysteemissä, mm. startup-yhteisö Tribe Tampereessa ja Sitran rahoittamassa startup-allianssityössä, ja vahvistaneet muutenkin yhteistyötä niin alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. Kansainvälinen yhteistyö ulottuu laajalle, mm. Yhdysvaltojen Piilaakson startup-vaikuttajiin ja TAMKin kansainvälisiin partnerikorkeakouluihin.

Yrittäjyyteen liittyvät innovatiiviset toimintamallit, kuten Proakatemia, luovat vahvan pohjan painoalan toiminnalle. Vuonna 2018 toimimme Silicon Vikingsin Startup World Cup Finland -osakilpailun vastuullisena järjestäjänä ja yhteistyökumppanina Stream-startup-festivaalissa. Järjestimme kuudennen kerran Innoevent-tapahtuman, johon osallistui yli 700 korkeakouluyhteisön opiskelijaa. Opiskelijat ovat päässeet osalliseksi myös kansainvälisessä startup- ja innovaatioyhteistyössä, mm. European Innovation Academyssa Portugalissa, Lapassion-hankkeessa Etelä-Amerikassa ja Artful Business Creation -opinnoissa Haagissa.

Vuonna 2019 verkostoitumistyö tulee näkymään merkittävinä uusina ylimaakunnallisina ja kansainvälisinä yhteistyöhankkeina, valtakunnallisina ja kansainvälisinä tapahtumina, innovaatiotoiminnan aktivoitumisena sekä startup-yhteisön ja kehittämistyön vahvistumisena Pirkanmaalla. Painoalan tutkimusryhmät keskittyvät monialaiseen yhteistyöhön, liiketoiminnan digitalisaatioon, yrittäjäksi kasvamiseen ja kasvuyrittäjyyteen.

Yrittäjyydestä tuotettiin 15 julkaisua, joita käytiin esittelemässä kansainvälisisissä konferensseissa. Aihepiireinä olivat mm. kasvuyrittäjien hyvinvointi, heidän näkemyksensä opiskelijoiden yrittäjämäisyyden lisäämiseksi, ja yrittäjämäinen persoonallisuus. Näiden myötä kansainvälinen verkostomme laajeni ja kansainvälisiä hanke-esityksiä ja -yhteistyötä lähti aiempaa enemmän liikkeelle. Ensimmäisessä Y-Foorumissa käynnistyi yrittäjien ja tutkijoiden yhteistyö, joka näyttäytyy mm. korkeatasoisessa Journal of Finnish Studies -julkaisussa.

 

 

Älykkäät koneet ja laitteet

keilaus

Älykkäät koneet ja laitteet -painoalalla on uusin tutkimusryhmin kehitetty strategisia osaamisia ja yhteyksiä sekä valmisteltu ja toteutettu niihin liittyviä hankkeita. Osaamista on haettu lisää verkostoissa, uusien teknologioiden nopeassa soveltamisessa sekä laadukkaassa hankkeiden valmistelussa ja toteuttamisessa.

Painoalalla käynnistyi neljä monialaista tutkimusryhmää valituilla fokusalueilla. Vuoden aikana tuotetuille lukuisille hankeideoille saimme rahoitusta eri tahoilta, uutena Business Finland. Yhteistyömme kehittyy, kun toimimme aktiivisesti hankkeissa, asiantuntijaverkostoissa, rahoittajien järjestämissä tapahtumissa sekä konferensseissa.

 

 

Painoalan TKI-toimintaa tukevia osaamisia kehitämme edelleen yhteistyössä tutkinto-ohjelmien kanssa. Painopiste on uusissa teknologioissa, digitalisaation mahdollistamissa älykkäissä ratkaisuissa ja hankkeiden laadukkaassa toteuttamisessa. Hanketoimintaa tuodaan yhä laajemmin näkyväksi TAMKin sisällä ja ulkopuolella, erityisesti Tampereen korkeakouluyhteisössä.

Vuonna 2019 jatkamme strategisten vahvuuksiemme kehittämistä ja valmistelemme hankkeita laajasti eri rahoitusinstrumentteihin, myös kansainvälisiin. Tavoitteenamme on lisätä TAMKin näkyvyyttä ja asemaa yhä halutumpana kansallisena ja kansainvälisenä TKI-kumppanina hyödyntämällä monialaista osaamistamme ja verkostoitumalla aktiivisesti. Tampereen yliopiston kanssa keskitymme hankeyhteistyön ja soveltavan tutkimuksen syventämiseen ja lisäämiseen sekä kv-verkostojen ja yhteistyön vahvistamiseen.

Kataja-projektissa kehitimme suuren mittakaavan 3D-tulostusteknologiaa ja teimme käytännön kokeilun 3D-tulostetuista suurista rakenteista biomateriaalilla. Business Finlandin rahoittaman projektin konkreettisena tuloksena syntyi suuren mittakaavan 3D-tulostin, jolla pystyttiin tulostamaan puumuovikomposiitista osia. Näkyvin pilotti oli kolme metriä pitkä kevytsilta, joka toteutettiin Porin asuntomessuille yhdistämällä robotti osaksi 3D-tulostinta.